Regulamin

 

Regulamin Serwisu internetowego www.PortalTenisowy.info:

§1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego www.PortalTenisowy.info.
2. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
a) Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.PortalTenisowy.info,
b) Serwis – Serwis internetowy www.PortalTenisowy.info,
c) Treść – zawartość Serwisu (m.in.: artykuły, felietony, wiadomości, wpisy, komentarze, zdjęcia) opublikowana przez zespół redakcyjny lub czytelników,
d) Administrator serwisu – www.PortalTenisowy.info,
e) Administrator danych – administrator serwisu,
f) Użytkownik – każdy, kto poprzez połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową wyświetla treści serwisu na ekranie komputera i/lub urządzenia przenośnego, nawiguje po nich i zapoznaje się z nimi w zakresie, który nie wymaga rejestracji.

 

§2. Korzystanie z serwisu:

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego Użytkownika Internetu.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
4. Za niezgodne z Regulaminem uważa się:
a) podejmowanie działań utrudniających funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego treści,
b) podejmowanie w Serwisie działań naruszających prawa osób trzecich, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, w szczególności prawo do prywatności innych osób, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, jak też wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do takich naruszeń,
c) rozpowszechnianie w Serwisie treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
d) podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię Serwisu, jego Właściciela, Administratora oraz innych osób.
5. Użytkownik oświadcza, że zamieszczanie przez niego treści, dane osobowe, wizerunki lub informacje dotyczące osób trzecich lub inne dokonywane przez niego czynności w Serwisie następują zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Właściciel lub Administrator Serwisu nie przeprowadza kontroli zgodności z Regulaminem zamieszczonych w Serwisie treści lub dokonywanych przez użytkowników czynności.
7. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Serwisu w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
9. Właściciel lub Administrator Serwisu ma prawo usunąć pojedyncze treści opublikowane przez użytkownika, jeżeli w jego ocenie naruszają one Regulamin, obowiązujące prawo, normy współżycia społecznego lub są szkodliwe dla Serwisu lub jego Właściciela albo Administratora.

 

§3. Prawa autorskie i polityka prywatności:

1. Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
2. Treść Serwisu jest własnością Właściciela Serwisu lub podmiotów, z którymi łączą Właściciela stosunki prawne.
3. Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu i jedynie we wskazanym zakresie.

 

§4. Ograniczenia odpowiedzialności:

1. Właściciel i Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z Serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści.
2. Właściciel i Administrator Serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Właściciel i Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w Serwisie.
4. Właściciel i Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
5. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Właściciela i Administratora Serwisu, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Właściciel i Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.
6. Serwis zawiera odniesienia do stron zewnętrznych, nienależących do Właściciela lub Administratora Serwisu. Właściciel i Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym za prowadzoną przez nie politykę prywatności i stosunek do ochrony danych osobowych.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

 

§5. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Właściciela i Administratora Serwisu będą zamieszczane w Serwisie.
3. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Serwisu.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się