Kodeks Etyczny

 

Kodeks etyczny dla trenerów PZT:

Niżej podpisany trener będzie:

1. Zawsze traktował wszystkich swoich podopiecznych z szacunkiem. Będzie uczciwy i konsekwentny w postępowaniu z nimi. Będzie dotrzymywał wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych.

 

2. Wyrażał swoje opinie i oceny o swoich podopiecznych oraz innych zainteresowanych osobach w sposób wskazujący na dbałość/troskę o ich odczucia i potrzeby. Będzie unikał skrajnie negatywnych ocen i opinii.

 

3. Uznawał prawo swoich podopiecznych do zasięgania opinii i rady innych trenerów oraz fachowców. Będzie współpracował z innymi specjalistami (np. naukowcami, lekarzami, fizjoterapeutami itd.).

 

4. Traktował wszystkich swoich podopiecznych w odniesieniu do ich aktywności sportowej w sposób  sprawiedliwy, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru skóry, orientacji  seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno – ekonomicznej, bądź jakichkolwiek innych uwarunkowań.

 

5. Ułatwiał i sprzyjał rozwojowi niezależności podopiecznych oraz ich odpowiedzialności za swoje zachowanie, grę, decyzje i czyny.

 

6. Włączał podopiecznych w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

 

7. Określać, w porozumieniu z podopiecznymi i innymi osobami, jakie informacje mają charakter poufny oraz szanować tę poufność.

 

8. Wspierał rozwój klimatu współpracy oraz wzajemnej pomocy wśród swoich podopiecznych.

 

9. Zachęcać podopiecznych do szanowania siebie nawzajem oraz wymagania od innych szacunku dla swojej wartości jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego.

 

10. Zawsze stosował odpowiednie metody treningowe, które w dłuższej perspektywie przyniosą im korzyści, a unikał tych, które mogą być szkodliwe.

 

11. Starał się ustalać/zapewnić swoim podopiecznym takie zestawy zadań/ćwiczeń treningowych, które są odpowiednie di ich wieku, doświadczenia, zdolności oraz cech fizycznych i psychicznych.

 

12. W pełni świadomy swojej władzy nad podopiecznymi w relacjach trener – zawodnik będzie w kontaktach z nimi unikał jakiejkolwiek seksualnej intymności, która mogłaby się rozwinąć w efekcie wspomnianej zależności.

 

13. Unikał w kontaktach z podopiecznymi sytuacji, które mogłyby być dwuznacznie interpretowane.

 

14. Aktywnie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących, spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, bądź zażywaniu jakichkolwiek innych zabronionych substancji.

 

15. Szanować fakt, że cele wypracowane dla zawodnika przez trenera mogą czasami nie pokrywać się z jego (zawodnika) własnymi dążeniami. Dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w oparciu o realistyczne cele i z uwzględnieniem procesów dojrzewania organizmu oraz ogólnego rozwoju podopiecznego.

 

16. Będzie dostrzegał i akceptował indywidualne różnice pomiędzy podopiecznymi oraz zawsze będzie myślał i działał perspektywicznie, w najlepszym interesie zawodników.

 

17. Będzie wyznaczał podopiecznym takie zadania, które są dla nich zarówno osiągalne („poprzeczka”

ustawiona ani za wysoko ani za nisko) jak i motywujące.

 

18. Zawsze starał się postępować w sposób godny naśladownictwa, promować pozytywne aspekty sportu w ogóle i tenisa w szczególności, stawiając sobie najwyższe wymagania odnośnie zachowania tym samym przyczyniać się do tworzenia korzystnego wizerunku tenisa jako dyscypliny sportu oraz zawodu trenera.

 

19. Nie będzie wykorzystywał pozycji trenera dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych bądź ekonomicznych kosztem najlepiej pojętego interesu swoich wychowanków.

 

20. Zachęcał podopiecznych i trenerów do wypracowania i stosowania uczciwych zasad postępowania w kontaktach z innymi ludźmi.

 

21. Szanować innych trenerów, zawsze postępując w sposób cechujący się kurtuazją i szczerością intencji.

 

22. Poproszony o objęcie opieki trenerskiej nad zawodnikiem, zadba o to, aby współpraca z poprzednim szkoleniowcem została zakończona w sposób profesjonalny przez samego zawodnika/inne osoby.

 

23. Akceptował i szanował role sędziów w prowadzeniu zawodów zgodnie z zasada fair play oraz obowiązującymi przepisami.

 

24. Znał i postępował zgodnie z przepisami gry w tenisa oraz obowiązującymi normami i zwyczajami a także zachęcał do tego swoich podopiecznych. Będzie akceptował zarówno litera, jak i ducha przepisów.

 

25. Uczciwy oraz będzie dbał o to, aby jego kwalifikacje i umiejętności były wykorzystywane w sposób właściwy i uczciwy.

 

26. Będzie otwarty na opinie innych osób oraz chętny do ciągłego uczenia się i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się