Regulamin

 

Regulamin Licencjonowania Trenerów i Instruktorów PZT:

Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:

 • Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),
 • Art. 9 Statutu Polskiego Związku Tenisowego,
 • Uchwała Zarządu PZT z dnia 11 września 2007 roku ze zmianami uchwalonymi 11 stycznia 2011 oraz 12 stycznia 2012 r.

 

 

Rozdział I – Przepisy ogólne:

 1. Celem licencjonowania trenerów i instruktorów jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności trenerów i instruktorów tenisa w Polsce.
 2. Polski Związek Tenisowy ma wyłączne prawo do wydawania decyzji o przyznaniu licencji trenerskich i instruktorskich.
 3. Licencja upoważnia do:
 • Prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich.
 • Prowadzenia drużyny klubowej w Drużynowych Mistrzostwach Polski.
 • Prowadzenia zajęć w ośrodkach PZT.
 • Wyjazdów z zawodnikami na turnieje finansowane ze środków PZT.

 

 

Rozdział II – Zasady przyznawania licencji:

 1. Licencje mogą uzyskać:
 • osoby posiadający obecnie uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
 • osoby kończące licencjonowane kursy trenerskie lub instruktorskie.
 1. Licencję trenera lub instruktora przyznaje Polski Związek Tenisowy na wniosek osoby zainteresowanej oraz po otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
 2. Licencję wydawane są na okres 2 lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią trenerzy klasy mistrzowskiej, którzy otrzymują licencje bezterminowo.
 3. Polski Związek Tenisowy pobiera opłatę za wydanie licencji.

 

 

Rozdział III – Warunki i tryb przyznawania licencji:

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji musi wypełnić stosowny wniosek dostępny na stronie www.trenerzy.pzt.pl.
 2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w tenisie.
 • Kopię dowodu wpłaty za licencję.
 • Zdjęcie legitymacyjne
 1. Licencja jest ważna od daty nadania numeru licencji przez Polski Związek Tenisowy.

 

 

Rozdział IV – Zasady przedłużania licencji:

 1. Licencja przedłużana jest na wniosek zainteresowanego.
 2. Warunkiem przedłużenia licencji jest zdobycie określonej liczby punktów (załącznik nr 3) lub ukończenie kursu doszkalającego.
 3. Polski Związek Tenisowy corocznie będzie publikował listę konferencji i szkoleń na których można zdobywać punkty celem przedłużenia licencji.
 4. Licencja przedłużana jest na okres kolejnych 2 lat. Trenerzy klasy mistrzowskiej zostają zwolnieni z konieczności przedłużania licencji.

 

 

Rozdział V – Odmowa i tryb pozbawienia licencji:

 1. Polski Związek Tenisowy może odmówić przyznania licencji jeżeli osoba ubiegająca się o licencję nie spełniła warunków określonych w rozdziale III pkt.2 Regulaminu.
 2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. Utrata licencji następuje na skutek:
 • Rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów PZT oraz Kodeksu etyki trenera (załącznik nr 4).
 • Nierzetelnego wykonywania zawodu trenera
 • Nie uzyskania odpowiedniej ilości punktów

 

 

Rozdział VI – Zasady i tryb składania odwołań:

 1. Od decyzji administracyjnej PZT przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu PZT.
 2. Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisowego klubowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZT.

 

 

Rozdział VII – Przepisy porządkowe i końcowe:

 1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego.
 2. PZT prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania i pozbawieniu licencji.
 3. Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PZT w dniu 12 stycznia 2012 roku wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się